About the พูดคุยทั่วไปเกี่ยวกับ Data Engineering

เรื่องอะไรก็ได้เลย เกี่ยวกับ Data Engineering ถามตอบ แบ่งปันประสบการณ์ และความรู้กัน :sunglasses: