MLU-Explain: Visual explanations of core machine learning concepts

เจอเว็บหนึ่งมาอธิบายอัลกอริทึมของ machine learning เป็นภาพ และเป็นแบบ interactive ไว้ได้อย่างงดงาม

เรื่อง machine learning นี่ ชาว data engineer ถ้ารู้เรื่องนี้เพิ่มเติม เราก็จะคุยกับทาง data scientist ได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะ :wink: เพราะว่าอีกหน่อยถ้าเราทำ data platform ดี ๆ แล้ว แล้วเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ ก็จะทำให้เรานำเอา MLOps เข้ามาทำได้ง่ายขึ้น

1 Like

ไหนๆ ก็ข้ามไปฝั่ง data science แล้ว ขออนุญาตเสริม ว่า สายงานไหนก็แล้วแต่ พอถึงจุดนึงควรจะเข้าใจเนื้องานของทีมอื่นที่เราทำงานด้วยบ่อยๆ จะได้คุยกันง่าย บางงานเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าง่าย แต่พอมาเจอจริงๆ อาจจะหงายหลังเลยก็ได้

แม้แต่งาน platform engineering ก็ตาม และเหมือนสายงานอื่นๆ ที่มีตำแหน่งคู่ขนานในโลกดาต้า:

  • data engineer / software engineer
  • data platform engineer / platform engineer
  • data reliability engineer / site reliability engineer
  • data operations / devops (development operations)

จะเห็นได้ว่า มันมีความโลกคู่ขนานกันสูงมาก แต่ในทางกลับกัน ในสายงานเหล่านี้ แต่ละคนก็ควรจะรู้คร่าวๆ เกี่ยวกับสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่งั้นจะเกิดความต่อไม่ติดเวลา sync งานกัน

ยกตัวอย่างง่ายๆ มีทีม data หลายที่มาก ที่จำใจต้องใช้ solutions ที่ฝั่ง platform เป็นคนวางไว้ ซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์คนใช้งานเลย เพราะว่าฝั่ง platform คุ้นแต่ application architecture แต่ไม่คุ้นกับการวางระบบ data platform

หรือ machine learning engineer ที่ต้อง optimize และ deploy machine learning, ถ้าอ่านโค้ดจาก data scientist ไม่เข้าใจ ก็อาจจะ optimize ยาก เพราะไม่รู้ว่าอะไรเกี่ยวข้องกับอะไร

ทั้งนี้ แต่ละสายงานมีความยากในตัวของมันเอง เรื่องพื้นฐานของสายงานอื่นอาจจะดูไม่ยาก แต่ถ้าลงลึกก็ไม่แน่ แต่ละสายงานมีคุณค่าในตัวของมันเอง สำคัญตรงที่ทุกคนในทีมแค่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำโปรเจคให้สำเร็จ :tada:

1 Like

ล้ำค่ามากคอมเม้นต์นี้ ขอบคุณครับ :relaxed:

1 Like