ตั้งให้ Airflow ส่งอีเมลผ่าน AWS SES

สร้าง SMTP Credential ผ่านหน้า AWS Console ก่อน ถึงจะได้ SMTP Username กับ Password มา

21a8ec3226174d4b0165dd257ed67dca5181b02b_2_690x285

แล้วตั้ง configuration ตามนี้ ตรง port ให้ใช้ 587 แทน port 25

AIRFLOW__SMTP__SMTP_HOST=email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
AIRFLOW__SMTP__SMTP_STARTTLS=True
AIRFLOW__SMTP__SMTP_SSL=False
AIRFLOW__SMTP__SMTP_PORT=587
AIRFLOW__SMTP__SMTP_USER=<smtp_username>
AIRFLOW__SMTP__SMTP_PASSWORD=<smtp_password>
AIRFLOW__SMTP__SMTP_MAIL_FROM=hello@dataengineercafe.io

Reference