The Production-Grade Data Pipeline โดย Chad Sanderson

การสร้าง Production-Grade Data Pipeline ที่ปกติเราก็อาจจะมองในมุมการออกแบบที่ทำให้ Pipeline ของเรา Reproducible ได้ หรือทำให้มัน Future-proof อะไรแบบนี้ ส่วนในบทความนี้จะนำเสนอในแง่มุมที่ทำให้ข้อมูลของเรามีคุณภาพครับ