Learn BigQuery! เขียน SQL ในการจัดการ Semi-Structured Nested Data

ใครที่ใช้งาน BigQuery อยู่ น่าจะชอบสิ่งนี้ เค้าสอนพวก Structs กับ Arrays แล้วก็วิธี Flatten ครับ อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี แนะนำ ๆ

ส่วนด้านล่างนี้เป็น Repo ต้นทาง